Obowiązkowe badania DNA psów w Polsce - wchodzi 01.01.2015

1 post / 0 new
Margo's picture
Offline
Joined: 12/14/2010
Posts: 3287
Obowiązkowe badania DNA psów w Polsce - wchodzi 01.01.2015

No i ZWKP zrobil nam piekny Gwiazdkowy prezent!!!! Moj komentarz bedzie krotki: SUPER!!!!

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r.- jako jednego z wymogu hodowlanego - badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a.

Opłatę za badania w kwocie 129,15 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych 15/100) właściciel psa uiszcza bezpośrednio na konto laboratorium.
Instytut Zootechniki PIB
Dział Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej Zwierząt
32-083 Balice, ul. Krakowska 1

W dniu pobrania materiału dowód wpłaty za badania należy mieć ze sobą. W przeciwnym wypadku materiał nie zostanie pobrany.

Uwagi:
badania DNA za pośrednictwem oddziałów ZKwP są dostępne dla wszystkich psów / suk zarejestrowanych w ZKwP i posiadających rodowód, bez względu na wiek oraz status hodowlany.
Psy / suki posiadające certyfikat – ustalony profil DNA z laboratorium zrzeszonego w ISAG proszeni są o przekazanie kopii certyfikatu celem wprowadzenia danych do bazy.
Opłata za kwalifikację hodowlaną wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) – płatna w Oddziale lub na rachunek bankowy Oddziału.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Załącznik nr 14 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców naszej organizacji z dniem 01.01.2015 decyzją Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce wprowadzone zostały obowiązkowe badania DNA psów wchodzących do hodowli. Od stycznia 2015 badaniami objęte zostaną:
- psy (samce) wszystkich ras nowo kwalifikowane do hodowli,
- psy i suki ras polskich nowo kwalifikowane do hodowli
- wszystkie psy i suki wpisywane na podstawie przeglądu kwalifikacyjnego do Księgi Wstępnej.
- rodzice oraz wszystkie szczenięta z tzw. przypadkowych miotów.

Od 01 stycznia 2016 roku badania obejmą również suki pozostałych ras (nowo kwalifikowane do hodowli).
Rozpoczęcie procesu tworzenia bazy genetycznej osobników używanych do hodowli zarejestrowanych w Związku Kynologicznym w Polsce staje się standardem. Za ich wprowadzeniem przemawia szereg zalet i korzyści wynikających z tak podjętych kroków, mianowicie:
- nowoczesna identyfikacja zwierząt,
- badania pozwolą potwierdzić pochodzenie psa,
- dzięki takiej identyfikacji jest możliwe krycie suk dwoma psami reproduktorami, co pozwala zwiększyć pulę genetyczną, szczególnie w mało licznych rasach (wyłącznie za uprzednią zgodą Głównej Komisji Hodowlanej),
- umożliwia użycie mrożonego nasienia (załącznik nr 13 do Regulaminu Hodowli Psów rasowych pkt Cool
- wykluczone zostaną pomyłki w pochodzeniu zwierząt, zarówno te przypadkowe (np. niepoprawne dane wprowadzone do rodowodu) jak i celowe,
- badania te ważne są również w przypadku importu i eksportu zwierząt poza granice naszego kraju.

PROCEDURA:
1) Po ustaleniu terminu z kierownikiem sekcji, właściciel psa / suki, mających uzyskać uprawnienia hodowlane, przyjeżdża ze zwierzęciem i dowodem wpłaty za badania (wpłata na konto laboratorium jak niżej) do swojego macierzystego Oddziału ZKwP. Kserokopia dowodu wpłaty zostaje w dokumentacji Oddziału. Kierownik sekcji informuje o warunkach pobrania materiału do badań.
2) Komisja, w skład której wchodzi kierownik sekcji oraz członek Zarządu Oddziału lub Oddziałowe Komisji Hodowlanej, w obecności właściciela psa/suki dokonuje identyfikacji zwierzęcia (sprawdzenie tatuażu lub/i chipu z dokumentacją).
3) Komisja pobiera komórki nabłonkowe z pyska zidentyfikowanego zwierzęcia (2 próbki) zgodnie z instrukcją laboratorium.
4) Komisja wypełnia druk „Potwierdzenie pobrania materiału do badań” w 3 egzemplarzach, po jednym dla: właściciel psa, Oddziału i laboratorium dokonującego badań.
5) Opisane danymi psa próbki materiału wraz z drukiem „Potwierdzenie pobrania materiału do badań” i kserokopią rodowodu wysyłane są niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni, do laboratorium.
6) Po otrzymaniu wyników badań z laboratorium oraz spełnieniu pozostałych wymogów hodowlanych kierownik sekcji lub inna osoba uprawniona dokonuje wpisu do rodowodu „pies reproduktor” lub „suka hodowlana”.
W rubryce „Badania” na odwrocie rodowodu dokonuje się wpisu „Profil DNA”, do dokumentacji Oddziałowej załączona jest kopia certyfikatów badań, oryginał przekazywany jest właścicielowi psa.