2006.07 - Baritus (PL)


09.07.2006 "Baritus"

Dewi z Peronówki + Cheitan z Peronówki + Balrog z Peronówki + Jolly z Molu Es + Camio z Peronówki + Alistair Wolf z Peronówki